I ຄາດໝາຍການກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ປີ 2016-2020

ການກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດບົນພື້ນຖານສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍານົດຄາດໝາຍລວມຂອງແຂວງໂດຍສະເພາະແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ຫັນເອົາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕິດພັນກັບ 7 ຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງໂດຍສຸມໃສ່ກໍາແໜ້ນບຸກທະລຸ 4 ປະການ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງມີທ່າກ້າວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ດັ່ງທີ່ກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ປັບປຸງທາງດ້ານລະບົບການຈັດຕັ້ງໃນການບໍລິຫານວຽກງານແຕ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ບໍາລຸງທາງດ້ານບັນຈຸບຸກ ຄະລາກອນເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານຕາມພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່.

2. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂົງເຂດບໍລິຫານ, ບໍລິການ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍເລີ່ມຈາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນມີທ່າກ້າວ ແລະ ກ້າວເປັນອັນທັນສະໄໝໂດຍການຕິດພັນກັບການສ້າງບ້ານນ້ອຍກາຍເປັນບ້ານໃຫຍ່ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍສ້າງໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນສູນກາງທ່ອງທ່ຽວດ້ານການບໍລິການ, ອຸດສາຫະກໍາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.

3. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໜໍ່ແໜງດ້ານພູມປັນຍາຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາອັນທັນສະໄໝ ຄຸ້ມຄອງບັນ ດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກວດກາສະກັດກັ້ນສິນຄ້າປອມແປງການລະເມີດລິຂະສິດປະເພດສິນຄ້າ ຕ່າງໆ ກວດກາການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຈັກໂຮງງານ ກວດກາຄວາມຊັດເຈນ ບໍລິມາດການບັນຈຸ, ມາດຕະຖານການວັດແທກໃນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ.

4. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ເພື່ອເກັບກໍາບັນດາຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການສ້າງໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນໃຈກາງທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອໃນການເຂື່ອມໂຍງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

5, ພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ໃກ້ຄຽງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ແລະ ລາດຊະອານາຈັກໄທ ທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າມາໝູນໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ.

Friday, 17.03.2017 9:49 AM

 

 

   

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546