I ວິໄສທັດ 2016-2030
ຄົ້ນຄວ້າ ນໍາໃຊ້ ຖ່າຍທອດ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ເຂົ້າທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ


II ທັດສະນະ
ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ແຜນການໃຫຍ່ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີວາງໄວ້ຄື: 5 ໜ້າທີ່ ແລະ 6 ແຜນການໃຫຍ່
5 ໜ້າທີ່ປະກອບມີ:
1 ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ວິທະຍາສາດ
2 ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ
3 ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ IT
4 ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
5 ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ


6 ແຜນການໃຫຍ່ປະກອບມີ:
1 ບຸກທະລຸ ຈິນຕະນາການທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເຂົົ້າສູ່ລວງເລິກແກ່ສັງຄົມ
2 ບຸກທະລຸ ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ
3 ບຸກທະລຸ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ
4 ບຸກທະລຸ ການນໍາໃຊ້ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາພການນໍາໃຊ້  ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ
5 ສຸມໃສ່ວຽກງານບໍລິການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນທໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້
6 ການຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

III ເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນ

1 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບໜ້າທີ່ວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະ.

2 ສ້າງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກສະຖາບັນການທົດລອງ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງ ແລະ ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.

3 ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ທັນສະໄໝຂອງການພົວພັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກໍາລົງສູ່ຂົງເຂດການຜະລິດແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຊົນນະບົດສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນການໝູນ ໃຊ້ວິທະຍາສາດ ວິທະຍາການຕິດພັນທາງພູມປັນຍາ.

4 ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ-ຫົວຄິດປະດິດແຕ່ງ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າສູ່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ.

5 ສ້າງໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນສູນກາງ ທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ທາງດ້ານການບໍລິການ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫັດຖະກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາແຂວງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Thursday, 16.03.2017 9:57 AM

 

 

   

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546