ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິ​ພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາວອນ
™™™™™¯¶¯˜˜˜˜˜

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂະ​ແໜງ ​ຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ            ເລກທີ: 616 /ພວຕ-ຫຼບ  

                                                ລົງວັນທີ: 15/07/2016    

ຂໍ້​ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານແລະ ການວັດແທກ

ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕົກລົງ:
ໝວດທີ I
ວ່າດ້ວຍຈຸດປະສົງ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ:
ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ກຳນົດ​ທີ່​ຕັ້ງ​, ພາລະ​ບົດບາດ​, ສິດ​ໜ້າ​ທີ່​, ຂອບ​ເຂດ​,​ ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງຂ​ະ​ແໜງ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ, ຫຼັກການ ​ແລະ ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ ​ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ການຂອງ​ຕົນ​ແນ​ໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ,​ ແຜນ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ວິທະຍາສາ​ດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ.
ມາດຕາ 2: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂະ​ແໜງ ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ ​ຊື່​ຫຍໍ້​ວ່າ (ຂຊມວ) ​ແມ່ນ​ຂະ  ແໜງ​ການໜຶ່ງທີ່​ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ແນ​ກ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ແຂວງ, ການ​ນຳ​ຂອງ​ແຂວງ​ໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ, ກວດກາ ​ແລະ​ ບໍລິການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການວັດ​ແທກ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ.

ໝວດທີ II
ວ່າດ້ວຍໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3: ວ່າດ້ວຍໜ້າທີ່
1. ສຶກສາ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນການ​,​ ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​,​ ແຜນ​ງານ​,​ ໂຄງການ, ກົດໝາຍ, ດຳລັດ,      
ຂໍ້​ກຳນົດ​,ກົດ​ລະບຽບ​ຕ່າງໆ​ມະຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ​ວາງ​ອອກ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງໃຫ້​ກາຍ​ເປັນອັນ​ລະອຽດ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການວັດ​ແທກ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ພະແນ​ກອານຸມັດ​ພ້ອມ

​ທັງ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ.
2. ​ເປັນ​ໃຈກາງ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ແລະ ອົງການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂັ້ນ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ກວດກາ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການວັດ​ແທກ​ພ້ອມ​ທັງ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ໃຫ້​ທາງ​ພະ​ແນ​ກຢ່າງ​ເປັນປົກກະຕິ.
3. ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ລວມທັງ​ສ້າງ​ຂະ​ບວນການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ​ຢູ່​ແຂວງ​ລົງ​ສູ່​ຮາກ​ຖານ.
4. ຮັບ​ພິຈາລະນາ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ, ຄຳ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ, ຄຳ​ຮ້ອງທຸກ, ຄຳ​ສະ​ເໜີກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ.
5. ສະ​ເໜີ​ຍົກ​ລະດັບ​ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ
6. ພົວພັນ,ປະສານ​ງານ,ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ພາຍ​ນອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ ມາດຕະຖານ ​ແລ​ະ ການ​ວັດ​ແທກ.
7. ຂື້ນ​ແຜນ​ຈັດ​ຊື້ ​ແລະ ຂາຍ ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ການ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ.
8. ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ປະຈຳ​ງວດ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ, ​ແຜນ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ, ລາຍ​ຈ່າຍ ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​      ຂອງ​ຕົນພ້ອມ​ທັງ​ລາຍ​ງານ​ຂໍ​ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະພະແນກ.
ມາດຕາ 4: ຂອບເຂດສິດ
1. ສື​ກສາ, ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ວິ​ໄສ​ທັດ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ, ກົດໝາຍລັດດຳລັດ, ຂໍ້​ກຳນົດ ກົດ​ລະບຽບຕ່າງໆ ມະ​ຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫ່ຍຂອງພັກວາງອອກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກາຍເປັນອັນລະອຽດຂອງຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກເພື່ອນຳສະ  ເໜີຄະນະພະແນກອານຸມັດພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2. ຮຽກປະຊຸມພາຍໃນຂະແໜງແລະບັນດານັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະພະແນກ.
3. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.
4. ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ
5. ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພະແນກ ແລະ ຂື້ນແຜນນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການຈາກການບໍລິການເພື່ອເປັນການພັດທະນາວຽກງານໃຫ້ດີຂື້ນ.
6. ສ້າງເຄືອຂ່າຍຖານຂໍ້ມູນທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ
7. ແຈ້ງພື້ນຖານການຜະລິດ,ທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຕົ້ນແບບ, ບັນດາເອກະສານ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ.
8. ສະເໜີອອກ, ໂຈະ, ຖອນ, ລົບລ້າງໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ,ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນການວັດແທກ ໂດຍການເຫັນດີຈາກຄະນະພະແນກ.
9. ສະເໜີຄະນະພະແນກປະຕິບັດລະບຽບ,ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ,ກະທຳຜິດທີ່ພົວພົນກັບວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ
10. ຊັບຊ້ອນ, ແບ່ງງານໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຄະນະພະແນກ

ໝວດທີ III
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ


ມາດຕາ 5: ໂຄງປະກອບໜ້າວຽກ
1. ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
2. ວຽກງານມາດຕະຖານ
3. ວຽກງານການວັດແທກ
4. ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ
ມາດຕາ 6: ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
1. ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕຖານ ແລະ ການວັດແທກປະກອບມີຫົວໜ້າຂະແໜງ 01 ທ່ານຫົວໜ້າຂະແໜງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນຳຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ແລະ 3 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃນກໍລະນີຕິດທຸລະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຮອງຂະແໜງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນຊົ່ວຄາວ.
2. ຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກມີຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຈຳນວນໜຶ່ງຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.
3. ຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ປະກອບມີພະນັກງານວິຊາການ   ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນດາວຽກງານບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 7: ໜ້າທີ່ແຕ່ລະວຽກງານປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
1. ສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງສິດທິບັດ, ອານຸສິດທິບັດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກຳ
2. ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຂື້ນທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິການນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຢູ່ ພາຍໃນແຂວງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ,ດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
3. ກວດກາບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
4. ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມບັນດານັກປະດິດຄິດແຕ່ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມາຈົດລິຂະ
ສິດ,ແຫຼ່ງທີ່ມາ,ພັນພືດ,ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ.
5. ຈັດສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ.
6. ສະຫຼຸບ,ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ທາງຂະແໜງທຸກໆອາທິດ,ເດືອນ
ແລະ ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ.
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂະແໜງ.
2. ວຽກງານມາດຕະຖານ
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກພາຍໃນແຂວງ
2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວດກາມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າພາຍໃນ.
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າລາວ ແລະ ມາດຕະຖານ ເຄື່ອງໄຟຟ້າເອ ເລັກໂຕຣນິກທີ່ທາງກະຊວງປະກາດໃຊ້.
4. ຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນເອົາມາດຕະຖານສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ.
5. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຈັດສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນໃນການກວດສອບຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ.
6. ສະຫຼຸບ,ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານໃຫ້ທາງຂະແໜງທຸກໆອາທິດ,ເດືອນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ.
3. ວຽກງານວັດແທກ
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກວດສອບຊິງຊັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກທຸກປະເພດພາຍໃນແຂວງ
2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກວດສອບຜະລິດຕະພັນຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງ
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກວດສອບບໍລິມາດນໍ້າດື່ມພາສະນະບັນຈຸປິດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ
4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກວດສອບບໍລິມາດ ແລະ ນໍ້ານັກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.
5. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກວດສອບວັດແທກໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າປະປາຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.
6. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກວດສອບບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ,ຂື້ນທະບຽນປໍ້ານໍ້າມັນຕັ້ງໃໝ່
7. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ໃນການກວດສອບຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງ.
8. ສະຫຼຸບ,ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການວັດແທກໃຫ້ທາງຂະແໜງທຸກໆອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ.
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຂະແໜງ.
4. ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ
1. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ,ປະຈຳເດືອນ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ  ແຜນການປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງ ແລະ ຂື້ນແຜນຂໍນຳໃຊ້ງົບປະມານລົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນຂະແໜງ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍດ້ານວິຊາການຂອງຂະແໜງໃຫ້ທາງພະແນກ.
2. ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ ຂອງຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.
3. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
4. ສະຫຼຸບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ,ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊັບສິນທາງ ປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກລາຍງານໃຫ້ຄະນະພະແນກ ປະຈຳອາທິດ , ເດືອນ , ແລະ ປີໃຫ້ພະແນກ.
5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂະແໜງ.

ໝວດທີ IV
ຫຼັກການແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ


ມາດຕາ 7: ຫຼັກການ
ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນວຽກງານຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ  ແລະ  ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າຂະ  ແໜງດຽວເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການຂອງຕົນ,ມີການແບ່ງງານ-ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໝູ່ຄະນະພ້ອມທັງມອບໝາຍສິດ

ໃນການຕັດສິນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ.
ມາດຕາ 8: ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ,ບົນພື້ນຖານການແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງພະນັກງານພາຍ

ໃນຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.
2. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະວຽກງງານ (ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນການ,ແຜນງານ,ໂຄງການລະອຽດແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ,ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ທຸກວຽກງານມີການສຳຫຼວດ,ກວດກາ,ກຳນົດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນດຕີລາຄາຜົນໄດ້,ຜົນເສຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງເພື່ອລາຍງານ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຫົວໜ້າພະແນກ,ຄະນະພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເປັນປະຈຳ.
4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຊຸມປະຈຳແຕ່ລະອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ , ປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະພະແນກເປັນປົກກະຕິ.

ໝວດທີ V
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ


ມາດຕາ 8: ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກມີງົບປະມານຈາກພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ​ໃນ​ການ​ລົງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ
ມາດຕາ 9: ຜົນສັກສິດ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ໝາຍ​ເຫດ ​: ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ ແມ່ນ​ໃຊ້​ເປັນ​ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ສຳລັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໜ້າ​ວຽກ​ຕ່າງໆ​ອັນ​ລະອຽດ​ຈະ​ມີ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ, ຄູ່​ມື​ຂອງ​ໜ້າ​ວຽກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ​ໜຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ແທດ​ເໜາະກັບ​ສະພາບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ.

 

Wednesday, 24.05.2017 11:16 AM

 

 

   

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546