ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິ​ພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາວອນ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຫ້ອງການ ບໍລິຫານ                           

ເລກທີ: 617/ພວຕ-ຫຼບ                                                
ລົງວັນທີ: 15/07/2016    

ຂໍ້​ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ    
ຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ             

ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕົກລົງ:
ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ຈຸດປະສົງ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ:

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດລະອຽດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ,ໂຄງປະກອບຈັດຕັ້ງ,ຫລັກການ  ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານພະແນກວິທະຍາສາດແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕ

ິບັດແຜນການ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງພະແນກກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ສົ່ງເສີມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານການວັດແທກ,ເຕັກ ໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພະແນກ.
ມາດຕາ 2: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການບໍລິຫານພະແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້ວ່າ "ຫກບ" ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ໃນການເປັນໃຈກາງພົວພັນປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ,ພະແນກ ການຕ່າງໆກົມກອງ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ບັນດາກົມຢູ່ກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນ ຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານການເງີນ,ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ,ແຜນການຮວ່ມມື, ແລະ ພົວພັນສາກົນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ,  ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

ໝວດທີ II
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3: ໜ້າທີ່
1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາແລະບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ແຂວງໃຫ້ກາຍເປັນລະອຽດເພື່ອສະເໜີຄະ ນະນຳພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2. ຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ສັງລວມແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
3. ສົມທົບກັບຂະແໜງການ,ທ້ອນງຖິ່ນໃນການສັງລວມ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ ພະແນກເພື່ອນຳສະເໜີລາຍງາໃຫ້ຄະນະນຳພະແນກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
4. ສ້າງຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບພາຍໃນ, ສັງລວມແຜນການ ການຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອສະ ເໜີຄະນະນຳພະແນກອານຸມັດ. ຂຶ້ນແຜນຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທີຂຶ້ນແຜນບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຕາມລະບຽບການ.
5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ, ກົມກອງ, ສະຖາບັນຕ່າງໆເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກໍາ,ເຕັກໂນໂລຊີ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.
6. ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງພະແນກຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ
7. ຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຮັກສາຄວາມລັບເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ,ວຽກງານພິທີການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
8. ຈັດກອງປະຊຸມສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
9. ຄຸ້ມຄອງ, ຂື້ນທະບຽນ, ຕິດຕາມຊັບສົມບັດຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
10. ບັນທຶກ, ຮ່າງບົດປະກອບຄຳເຫັນຕ່າງໆເອກະສານແຈ້ງການ ແລະ ໜັງສືທາງລັດຖະການ
11. ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຊັບຊ້ອນບຸກຄາລາກອນ,ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຂະແໜງການ.
12. ພົວພັນຮ່ວມມື, ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
13.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 

ມາດຕາ 4: ຂອບເຂດສິດ
1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງພະແນກໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ
ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ.
2. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ.
3. ຮຽກເຊີນຂະແໜງການ, ຫ້ອງການເມືອງຂຶ້ນກັບພະແນກເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.
4. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນພະແນກ, ທ້ອງຖິ່ນຕາມສາຍຕັ້ງເພື່ອຊຸກຍູ້ຜັກດັນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນການທີ່ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສຳເລັດ.
5. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
6. ສະເໜີປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລິກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ, ຈັດວາງ, ຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ບົນພື້ນຖາການເຫັນດີ ຂອງ ຄະນະນຳພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.  
7. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງຫ້ອງການໂດຍມີການສົມທົບກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
8. ກວດກາເອກະສານ ທາງການທີ່ນໍາສະເໜີຂໍຄໍາເຫັນ, ຂໍລາຍເຊັນຈາກຄະນະນຳ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
9. ຕິດຕາມກວດກາພາຫະນະ,ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ແລະທ້ອງ ຖິນຕາມສາຍຕັ້ງ
10. ເຂົ້າຮ່ວມ,ປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມພາຍໃນ,ພາຍນອກກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ການນຳພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
11. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ເອກະສານສັນຍາ, ບົດບັນທຶກ,ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທ້ອງຖິນຕາມສາຍຕັ້ງ.
12. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.

ໝວດທີ III
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ມາດຕາ 5: ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
1. ວຽກງານ ຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານນະໂຍບາຍ
2. ວຽກງານ ຄົ້ນຄ້ວາ ສັງລວມ
3. ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ການເງິນ
4. ວຽກງານ ຄັງເງິນສົດ
5. ວຽກງານ ກວດກາ
6.  ວຽກງານ ບໍລິຫານ - ເລຂານຸການ
7. ວຽກງານ ແຜນການ - ການຮ່ວມມື
8.  ວຽກງານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ
ມາດຕາ 6: ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານພະແນກ ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ ຄະນະນຳພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 2 ແລະ ມາດຕາ3. ໃນກໍລະນີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ ຕິດທຸລະຈໍາເປັນຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຫຼື ມອບສິດໃຫ້ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຮັກສາການແທນຊົ່ວຄາວ.
2. ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຊີ້ນຳ, ນໍາພາວຽກງານລວມ ຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ, ລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກໃດວຽກໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ  ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
3. ຫ້ອງການບໍລິຫານ  ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການບໍລິຫານຈໍານວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນຂອງວຽກງານຊຶ່ງຖືກມອບໝາຍໜ້າທີ່

ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂດຍ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງພັກພະນັກງານ ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າຕາມລະບຽບການ.

ໝວດທີ IV
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7: ຫຼັກການ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມ ຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດ ສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັນທະໜ່ວຍງານຂອງຕົນ, ມີການແບ່ງງານ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໝູ່ ຄະນະພ້ອມທັງມອບໝາຍໃນ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນ
ມາດຕາ 8: ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ປະຕິບັດລະບຽບ ປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3ເດືອນ, 6ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ຄະນະນຳ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ກັບຂະແໜງການຂອງພະແນກ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
4. ເຮັດວຽກມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ, ຂໍຄໍາເຫັນ,ຄຳແນະນຳຈາກຄະນະນຳພະແນກ.

ໝວດທີ V
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 9: ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກຳນົດ ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຂອງໜ່ວຍງານໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດອື່ນໆ

ໝວດທີ VI
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 10: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ພະແນກ ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນດາຂະແໜງການຂອງພະແນກ, ຫ້ອງ
ການ ຂັ້ນເມືອງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 11: ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝາຍ​ເຫດ ​: ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ ແມ່ນ​ໃຊ້​ເປັນ​ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ສຳລັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໜ້າ​ວຽກ​ຕ່າງໆ​ອັນ​ລະອຽດ​ຈະ​ມີ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ, ຄູ່​ມື​ຂອງ​ໜ້າ​ວຽກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ​ໜຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ແທດ​ເໜາະກັບ​ສະພາບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ.

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 24.05.2017 11:13 AM

 

 

   

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546