ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິ​ພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາວອນ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂະ​ແໜງ ​ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ                   

ເລກທີ: 635/ພວຕ-ຫຼບ                                                
ລົງວັນທີ:2/08/2016    

ຂໍ້​ຕົກລົງ
ວ່າ​ດ້ວຍ ສິດ, ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ
ຂອງຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ

ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕົກລົງ:
ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

 

ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ:
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດລະອຽດກ່ຽວກັບ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ​ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງ ຂະ​ແໜງ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ​ງານ ຂອງຕົນ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງ ພະ​ແນ​ກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ວິທະຍາ​ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.
ມາດຕາ 2: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂະ​ແໜງ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດນະກຳ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ຂໜວຕນ”, ​ເປັນ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ​ ພະ​ແນ​ກ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ແຂວງ ຊຶ່ງມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະພະ​ແນ​ກ ໃນການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ແຜນຍຸດທະສາດ, ສົ່ງ​ເສີມ, ພັດທະນາ, ສະຖິຕິຂໍ້ມູນ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

ໝວດທີ II
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3: ໜ້າທີ່
1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ວິໄສທັດ, ​ຍຸດຫະສາດ, ແຜນງານ, ​ ໂຄງການລະບຽບ​, ກົດໝາຍ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ​ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍານິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ​ແຂວງແລະ ພະແນກ  ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ  ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ຄະນະນຳພະແນກຮັບຮອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2. ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຢູ່ ຂະແໜງ ການຂອງຕົນໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ​ແຜນງານ, ​ໂຄງການ, ງົບປະມານ, ​ແຜນປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາປີ, ມອບໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອນຳສະເໜີພະແນ.
3. ຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ບັນດາ ຂະແໜງການ ຢູ່ແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສ້າງຂະບວນ ການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຕາມໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.
4. ຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີ ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ສຳລັບການຄົ້ນຄ້ວາແລະ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ, ​ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ;
5. ສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດ, ການນຳໃຊ້, ການປະດິດສ້າງ ແລະ ການໝູນ​​ໃຊ້ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ  ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
6. ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ-ວິໄຈດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
7. ຮັບ, ​ພິຈາລະນາແລະ ນຳສະເໜີ ຄະນະພະແນກ ວຕ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຂອງບຸກຄົນ ຫລື ການ ຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ນິເວດວິທະຍາ, ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ, ພະລັງງານທົດແທນແລະ ວັດສະດຸໃໝ່.
8. ສຳຫຼວດ, ​ເກັບຕົວຢ່າງ, ກວດສອບ, ຈັດຕົວແບ່ງແລະ ຢັ້ງຢືນຊະນິດພັນ ຈຸລິນຊີ, ພືດ, ສັດ, ມະນຸດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດພັນທຸກຳ, ​ເພື່ອການເກັບຮັກສາ, ພັດທະ ນາ, ສ້າງທະນະຄານພັນທຸກຳພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດລອງ.
9. ສຳຫຼວດ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ຂື້ນບັນຊີແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານດ້ານນິເວດວິທະຍາເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການເຂົ້າເຖິງ, ການແບ່ງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການອານຸລັກຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ.
10. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການອານຸລັກນິເວດວິທະຍາແລະ ສ້າງພິພິດທະພັນຊາກແຫ້ງຂອງຊະນິດພັນຕາມຫຼັກວິຊາການໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
11. ປະສານງານແລະ ສ້າງເຄືອນຄ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ, ​ແຜນທີ່ພູມສັນຖານຂອງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ການເກີດແຜນດິນໄຫວ, ​ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີ ຈາກການນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດແລະເຕັກ ໂນໂລຊີ.
12. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ​ເລື້ອກເຟັ້ນເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລື້ອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຂອງ ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອປັບໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດສັງຄົມ.
13. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ຢັ້ງຢືນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ ກ່ອນການເຜີຍແຜ່, ການຈົດທະບຽນແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມຊົມໃຊ້.
14. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ, ວິສະວະກຳກົນຈັກແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ເພື່ອສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ.
15. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນ.
ມາດຕາ 4: ຂອບເຂດສິດ
1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະ ລັດຖະບານແຜນການແຜນງານ  ຂອງພະແນໃຫ້ກາຍເປັນແຜນລະອຽດແລະໂຄງການສະເພາະຂອງ ພະແນກ.
2. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ນິເວດວິທະຍາ, ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ, ພະລັງງານທົດແທນແລະ ວັດສະດຸໃໝ່.
3. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນຂະແໜງ ຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ທີ່ພະແນກມອບໝາຍໃຫ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
4. ຂື້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານແລະຈັດຊື້ອຸປະກອນຕ່າງໆ  ຂອງ ຂະແໜງຕາມແຜນການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກພະແນ.
5. ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ, ​ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳຕາມການອະນຸມັດຂອງພະແນ.
6. ຮຽກໂຮມແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມອົບຮົມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ, ​ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນ.
7. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.

ໝວດທີ III
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5: ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
1 ໜ່ວງານ ວິທະຍາສາດ.
2 ໜ່ວງານເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກໍາ​.
3 ໜ່ວຍງານ ນິເວດວິທະຍາແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ. ​
4 ໜ່ວຍງານ ພະລັງງານທົດແທນແລະ ວັດສະດຸໃໝ່.
- ຢູ່ໃນ ຂະແໜງ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ​ໂຄງການຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ຂອງວຽກງານຕົວຈິງ ຕາມການເຫັນດີຂອງ ຫົວໜ້າພະແນ.
- ຢູ່ ພະແນກ ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງໃຫ້ມີຂະແໜງການຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໂດຍອິງໃສ່ສະພາບແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 6: ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
1. ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະກອບມີຫົວໜ້າຂະແໜງ 1 ທ່ານ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫລື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການໍາສະເໝີຂອງພະແນກ ວຕ ແຂວງ ຊີ້ນໍາລວມ. ຫົວໜ້າຂະແໜງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນເສນາທິການຕໍ່ການນຳຂອງພະແນກ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 3 ແລະ 4, ໃນກໍລະນີຕິດທຸລະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ມອບສິດໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຜູ້ໃດຜູ້ໜີ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນຊົ່ວຄາວ.
2. ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກໍາ  ປະກອບມີຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 1 ຫຼື 2 ສະຫາຍ ໄດ້ຮັບການແຕ່ຕັ້ງ ຫລື ປົດຕຳແໜງຈາກ ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ພາຍໃຕ້ການນໍາສະເໝີຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ຮອງຂະແໜງເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ ຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
3. ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ປະກອບມີຫົວໜ້າຂະແໜງຮອງຂະແໜງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ  ແລະ  ວິຊາການຈຳນວນໜີ່ງທີ່ບັນຈຸເຂົ້າ ແຕ່ລະໜ່ວຍງານບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ.

ໝວດທີ IV
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ

ມາດຕາ 7: ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດ
1. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ ແຜນງານ ໂຄງການຂອງພະແນກ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງຂະແໜງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພະແນກໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງພະແນກ.
3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ  ສ້າງຮ່າງ  ປັບປຸງ ອອກບັນດານິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງສົ່ງເສີມການຄົ້ນ
ຄວ້າພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ, ສ້າງ ກຳນົດກົນໄກຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ກອງທຶນວິທະຍາສາດເພື່ອນຳສະ  ເໜີຂັ້ນເທິງ ແລະ ພະແນກພິຈາລະນາ.
4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນງານ ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການສົ່ງເສີມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
5. ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ.
6. ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຢູ່ຂະແໜງການ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສາຖາບັນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ.
7. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
8. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ.
9. ເກັບກຳ ບັນທຶກ ສັງລວມຜົນງານ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ປັນຍາຊົນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອນຳສະເໜີປະກາດກຽດຕິຄຸນ ແລະ ໃຫ້ບຳເນັດ ລາງວັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
10. ຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ ຄຳຮ້ອງທຸກ ອອກ ຫລື ຖອນໜັງສືອະນຸຍາດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດ.
11. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຫົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
ມາດຕາ 8: ໜ່ວຍງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ
1. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແຜນວຽກໂຄງການສະເພາະຂອງພະແນກໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງຂະ    ແໜງພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ພະແນກໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງພະແນກ.
3. ສ້າງແຜນການລະອຽດ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳ 1 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ປະຈໍາປີ.ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ.
4. ເປັນໃຈກາງ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
5. ພົວພັນ ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ.
6. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ.
7. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ການນຳໃຊ້ ນະວັດຕະກຳ ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຂົ້າສູ່ຂະແໜງ ການຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ວມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພ້ອມທັງຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
8. ສົ່ງເສີມ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານ ນະວັດຕະກຳ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ  ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການວ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
9. ສົ່ງເສີມ ການປະດິດສ້າງ ການຖ່າຍທອດ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການປັບໃຊ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ  ຕິດຕາມ ກວດກາ ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
10. ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ.
11. ເປັນໃຈກາງ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເກັບກຳ ວິໄຈ ຕິດຕາມ ກວດກາ ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາ ການຈັດສັນງົບປະມານ ການລົງທຶນຂອງລັດສຳລັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກຳ.
13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
ມາດຕາ 9: ໜ່ວຍງານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ
1. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ຄຳສັ່ງ ຄຳແນະນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ແຜນວຽກແຜນການ ແຜນງານ ໂຄງການຂອງພະແນກ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງຂະແໜງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2. ສຳຫຼວດ ເກັບຕົວຢ່າງ ກວດສອບຈັດແບ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊະນິດພັນ ຈຸລິນຊິ ພຶດ ສັດ ແລະ ມະນຸດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດພັນທຸກຳ ເພື່ອການເກັບຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາສ້າງທະນາຄານ ພັນທຸກຳພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດລອງ.
3. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ທົດລອງ ທົດສອບ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ປະກອບຄວາມເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ແຈ້ງຜ່ານສູນເຄືອຂ່າຍ ຄວາມປອດໄພຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກການນຳໃຊ້ສິ່ງທີມີຊີວິດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະ ທາງດ້ານພັນທຸກຳ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງທີມີຊີວິດ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ.
4. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ.
5. ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ ອຸປະກອນ ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອຶ່ນໆ.
6. ສຳຫລວດ ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຂື້ນບັນຊີ ແລະ ກຳນົດມາດຖານດ້ານນິເວດວິທະຍາ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການແບ່ງປັນສິດຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການອານຸລັກຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ.
7. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ທົດລອງ ສ້າງຈິດສຳນືກໃນການອານຸລັກນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສ້າງພິພິດທະພັນຊາກແຫ້ງ ຂອງຊະນິດພັນຕາມຫລັກວິຊາການ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
8. ປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ ທີ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາ.
9. ຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັນກ້າວໜ້າຂອງສາກົນ ຮວມເອົາທໍລະນີຟີຊິກ ແລະ ທໍລະນີເຄມີ ໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນທໍລະນີ.
10. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ສຳຫລວດ ວິໃຈ ປະເມີນລະດັບວິວັດທະນາການ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງລະບົບທໍລະນີວິທະຍາ ກ່ຽວກັບຮອຍເລື່ອນຂອງເປືອກໂລກ ໂຄງສ້າງ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງຊັ້ນດິນ ຫີນ ນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດ.
11. ປະສານງານ ແລະ ສ້າງເຄືຍຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ ແຜນທີພູມສັນຖານ
ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ລະບົບນີເວດວິທະຍາ ການເກີດແຜນດີນໄຫວ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີ ຈາກການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
12. ພົວພັນຮ່ວມມື ພົບປະເຈລະຈາ ແລະປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
ມາດຕາ 10: ໜ່ວຍງານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່
1. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ ຄໍາສັ່ງ ຄໍາແນະນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ແຜນວຽກ ແຜນການ ແຜນງານ ໂຄງການ ຂອງພະແນກ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງຂະແໜງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
2. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ທົດລອງ ດັດແປງ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນພະລັງງານແກສຊີວະພາບ ຊີວະມວນ ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ທີ່ເໝາະຈາກສາກົນ ເຂົ້າມານຳໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ.
3. ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານືກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງານທົດແທນ ປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ປະຕິບັດ ຍຸດທະຍາສາດ ສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ 10% ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ 5% ຂອງແຂວງ.
4. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ຖ່າຍທອດ ສົ່ງເສີມ ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງານຊີວະພາບ ເພື່ອແນ່ໃສ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງວິຊາການ.
5. ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງານຊີວະພາບ ທັງຂື້ນແຜນສ້າງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການ ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານ ຂອງ ຫນ່ວຍງານຕ່າງໆ ນອກນັ້ນ ຈັດຕັ້ງ ຄຸ້ມຄອງ ວັດຖຸອຸປະກອນ ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອຶ່ນໆ.
6. ປະສານສົມທົບກັບສະຖາບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອດຳເນີນ ການຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ປະເມີນຜົນຢັ້ງຢຶນ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງານຊີວະພາບ.
7. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ທົດລອງ ດັດແປງ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທາງເລືອກເປັນຕົ້ນ: ພະລັງານນ້ຳ ແສງຕາເວັນ ລົມ ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດີນ ອຸນຫະພູມ ພະລັງານຄື້ນ ແລະ ໄຮໂດເຊນ ແລະ ພະລັງງານອື່ນໆ.
8. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຕິດຕາມກວດກາ ການນໍາໃຊ້ເຄືອງມືກວດກາ ເຄື່ອງກວດຈັບ ເຄື່ອງສະເເກນ ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ທີ່ນຳໃຊ້ ຢູ່ ພາຍໃນແຂວງ.
9. ປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໜັ້ນຄົງ ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນິວເຄຼຍ.
10. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ເລືອກເຟັ້ນ ດັດປັບ ທົດລອງ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ວິສະວະກຳກົນຈັກປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມມີລັກສະນະຍຶນຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
11. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຈິດນຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ວິສະວະກຳກົນຈັກໃນຫລາຍຮູບແບບ ໃຫ່ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
12. ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ເລືອກເຟັ້ນ ດັດປັບ ທົດລອງ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ວັດສະດຸໃຫມ່ ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມມີລັກສະນະຍຶນຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
13. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຈິດນຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ວັດສະດຸໃຫມ່ ໃນຫລາຍຮູບແບບໃຫ່ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.

ໝວດທີ V
ບລະບອບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 11: ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
-   ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອນໄຫວວຽກ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
2. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໜາຍໃນແຕ່ໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
3. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນເສຍຫາຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
4. ປະຕິບັດປະຊຸມລະບອບປະຈຳອາທິດ, ເດີືອນ, ປີ  ຫຼື ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນເປັນປົກກະຕິ

ໝວດທີ VI
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 12: ກາປະທັບ
ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຕ້ອງມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 13: ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ  ນະວັດຕະກໍາ  ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ.
ມາດຕາ 14: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການ, ຂະແໜງການ, ບັນດາໜ່ວຍງານ ວິທະຍາຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 15: ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ໝາຍ​ເຫດ ​: ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ ແມ່ນ​ໃຊ້​ເປັນ​ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ສຳລັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໜ້າ​ວຽກ​ຕ່າງໆ​ອັນ​ລະອຽດ​ຈະ​ມີ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ, ຄູ່​ມື​ຂອງ​ໜ້າ​ວຽກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ​ໜຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ແທດ​ເໜາະກັບ​ສະພາບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ.

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 24.05.2017 11:25 AM

 

 

   

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546