ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ                                      ເລກທີ 047/ກວຕ

                                                                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 2/2/2012                                                             

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງ

-  ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003

-  ອີງຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011

-  ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສະເໜີຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມດໍາເນີນການສ້າງຕັ້ງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2011

-  ອີງຕາມການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນໍາກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຄັ້ງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2012

ມາດຕາ I  ຈຸດປະສົງ:

  ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກໍານົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

ມາດຕາ II  ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

   ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: "ພວຕ" ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງແລະຕາມການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນກາງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

ມາດຕາ III.  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ:

1.  ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

2.  ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງແຜນການ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ກໍານົດ,ກົດລະບຽບຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ວາງອອກ.

3.  ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງພະແນກໃຫ້ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

4.  ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດພ້ອມທັງງົບປະມານເພື່ອຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕາມພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນນໍາສະເໜີຕໍ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ.

5.  ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

6.  ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍລະບຽບການ,ແຜນການແລະໂຄງການໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

7.  ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ນໍາເອາຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະການວັດແທກໄປເຜີຍແຜ່ລົງສູ່ຮາກຖານໃຫ້ທັນການ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ຮັບຜິດຊອບ, ເກັບກໍາ,ບໍລິການ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເປັນລະບົບ.

8.  ສັງລວມ ລາຍງານ ແລະ ວິໄຈບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາຕາມພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ.

9.  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

10.  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ການປະສານງານຂອງພະແນກໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ ເພື່ອນໍາສະເໜີ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

11.  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງບຸກຄົນ, ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີບັນຫາດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

12.  ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ແນະນໍາບັນດາພາກສ່ວນທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

13.  ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

14.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

ມາດຕາ IV.  ຂອບເຂດສິດຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ:

1.  ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງພະແນກ.

2.  ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ, ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ບົດແນະນໍາໃຫ້ຂະແໜງສາຍຕັ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

3.  ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

4.  ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງວຽກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

5.  ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຂອງຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະຄະນະພັກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງວຽກງານ.

6.  ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ແລະ ບ້ານ.

7.  ເລືອກເຟັ້ນເອົາຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ,ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະການວັດແທກ ທີ່ເໝາະສົມຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

8.  ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການ ແລະ ບໍລິການທີ່ປຶກສາເພື່ອຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ.

9.  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດແລ້ວຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

10.  ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ, ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ.

11.  ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ຄະນະກໍາມະການວິຊາການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງວຽກງານຕາມການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງໂດຍເຫັນດີຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

12.  ຈັກຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຂຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ຕ່າງໆທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແລະຊຸກຍູ້ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

13. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜຸນຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

14. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

ມາດຕາ V.  ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

  ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບມີ:

1. ຫ້ອງການ

2. ຂະແໜງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ

3. ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ

4. ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

  ນອກຈາກນັ້ນ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ອາດຈະປະກອບມີ: ຂະແໜງການ, ສູນ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງວຽກງານຕົວຈິງໂດຍໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີສ້າງຕັ້ງຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

ມາດຕາ VI.  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

  ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງປະກອບມີ: ຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສປປ ລາວ.

  ຫົວໜ້າພະແນກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄະນະພັກ-ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ແລະ 4

  ໃນກໍລະນີໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈໍາເປັນບໍ່ສາມາດ ປະຈໍາການໄດ້ນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ມອບສິດ ໃຫ້ຜູ້ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຜູ້ໃດໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນຊົ່ວຄາວ. ໃນເວລາຫົວໜ້າພະແນກກັບມາ ຜູ້ຮັກສາການແທນຕ້ອງລາຍງານວຽກທີ່ຕົນໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຫົວໜ້າຮັບຊາບ.

  ຫົວໜ້າຂະແໜງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ , ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສປປ ລາວ.

  ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ , ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້ານະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ-ນໍາສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງຂອງແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ.

  ພາຍໃນຂະແໜງປະກອບມີ: ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນ ຫຼື ໜ່ວຍງານຈໍານວນໜຶ່ງ ໂດຍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ , ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍຫົວໜ້າພະແນກ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ນອກນັ້ນ ຍັງປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານ ບໍລິຫານຮັບໃຊ້ຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກ ຕາມຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ມາດຕາ VII.  ຫຼັກການ

   ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການຂອງຕົນ ມີການແບ່ງງານ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໝູ່ຄະນະ ພ້ອມທັງມອບໝາຍສິດໃນການຕັດສິນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ມາດຕາ VIII.  ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

  ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

  ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ການນໍາກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

  ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

  ເຮັດວຽກງານ ມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ,​ ກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ, ຂໍຄໍາເຫັນ, ຄໍາແນະນໍາ ຈາກຄະນະນໍາຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

  ໃນການເຄື່ອໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານພະແນກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.

ມາດຕາ IX.  ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ

  ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ມີງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກທາງລັດຖະການ.

ມາດຕາ X.  ການຜັນຂະຫຍາຍ

  ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ກໍານົດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງຂະແໜງ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ XI.  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

  ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນຂອງກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງ ພະແນກຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ XII.  ຜົນສັກສິດ

  ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຂໍ້ກໍານົດ ກົດລະບຽບໃດ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນ ຫາກມີເນື້ອໃນຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

Thursday, 23.02.2017 3:22 PM

 

 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

 

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546